Szukaj

Kategorie

Newsletter

Bądź zawsze dobrze poinformowany o ważnych zmianach, nowych produktach lub usługach oraz specjalnych ofertach w naszym sklepie. Zapisz się na darmowy biuletyn już teraz.

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.

Dane firmy

Przedsiębiorstwo TRANS-SECURITY

Przedsiębiorstwo TRANS-SECURITY

Adres

ul.Brata Zenona Żebrowskiego 4/VII

07-410 Ostrołęka

Mazowieckie

E-mail

Adres E-Mail: transecurity@home.pl

Adres E-Mail: kontakt@centrum-ts.pl

Adres E-Mail : kontakt@sklep-ts.pl

Telefon

Numer telefonu: 664-962-509

Numer telefonu : 730-131-304

Numer telefonu : 29-745-56-98

Konto bankowe

mBank : 26 1140 2004 0000 3702 6916 3106

Dane firmy:

NIP: 759-100-11-75

Regon: 550750347

REGULAMIN TRANS - SECURITY

1. Definicje


1. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

Przedsiębiorstwo "Trans-Security" Ewa Klimowicz

ul. Brata Zenona Żebrowskiego 4/VII,

07-410 Ostołęka

NIP: 7591001175,

REGON: 550750347;

2. Sklep stacjonarny  - punkt odbioru towaru, składania reklamacji, odsyłanie zwrotów ,miejsce wysyłki towaru mieszczące się przy :

ul. Ostrowska 25,

07-320 Małkinia Górna

3. Kupujący:

 - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 - osoba prawna,
 - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną oraz która złożyła zamówienie na zakup Towaru w sposób przewidziany w Regulaminie;

4. Konsument – zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Sklep – sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem: www.sklep-ts.pl ;

6. Towar – towary prezentowane w Sklepie lub serwisie Allegro.pl (wraz z odpowiednim zdjęciem, opisem i podaną ceną);

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów (w rozumieniu KC) zawarta między Sprzedawcą a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego;

8. Cena końcowa – cenę towaru brutto wraz z opłatą za przesyłkę;

9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i określające rodzaj i liczbę Towaru;

10. Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie nadania i doręczenia przesyłki Kupującemu, tj.:


      - Kurier DPD;
      - Paczkomaty InPost;
      - Kurier InPost;

11. Termin realizacji – czas potrzebny do skompletowania zamówienia Towarów i nadania przesyłki;

12. Rejestracja – czynność dokonywana przez Kupującego, celem korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, wymagająca wskazania Loginu i Hasła przez Kupującego.

13. Konto klienta – indywidualny panel każdego Kupującego, uruchomiony przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji oraz zawarciu umowy świadczenia Konta klienta;

14. Login – ustalone przez Kupującego indywidualne jego oznaczenie, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych bądź innych, wymagane wraz z Hasłem do otworzenia Konta klienta.

15. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych bądź innych wskazanych przez Kupującego podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, służący zabezpieczeniu dostępu do Konta klienta.
 

 2.Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy należy do firmy

„Trans-Security” z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego 4/VII,  07-410 Ostrołęka, NIP: 7591001175, REGON: 550750347.
2. Regulamin określa zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży Towarów zawieranych
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, również za pomocą serwisu Allegro.pl,
a także zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep-ts.pl
3. Sprzedawca stosuje pliki typu „cookies”. Umożliwiają one Sprzedawcy, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do zainteresowań i preferencji potencjalnych klientów sklepu. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.
4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Kupującego sklepu internetowego, strony internetowej
lub usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, a także godzącym w dobra osobiste osób trzecich.

 3.Rejestracja

1. Celem utworzenia Konta Klienta, Kupujący zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej Rejestracji.
2. Podczas Rejestracji Kupujący obowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz jego przesłanie drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas procedury Rejestracji Kupujący ustala swój indywidualny Login i Hasło.
3. Do wypełnienia formularza niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z Regulaminem oraz zaakceptowanie jest postanowień.
4. W trakcie Rejestracji Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) potwierdzenia dokonania Rejestracji. Oznacza to zawarcie umowy
o świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta klienta oraz możliwość korzystania
z pełnych możliwości Konta.

 

 4.Składanie i realizacja zamówień

1. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (zwanego dalej „zamówieniem”) poprzedzone jest akceptacją Regulaminu. W Sklepie internetowym Sprzedawcy zamówienie takie składa się poprzez przycisk "finalizuj zamówienie".
2. Zamówienia na Towary są realizowane na terenie całego kraju.
3. Zamówienia mogą być składane:
     
      - drogą mailową na adres: transecurity@home.pl od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00,
      - z wykorzystaniem opcji zarejestrowanego użytkownika
      - bez rejestracji,
      - lub poprzez serwis Allegro.pl na zasadach obowiązujących w tym serwisie.

4. Zamówienia złożone drogą mailową lub za pomocą serwisu Allegro.pl w niedzielę, sobotę w dni ustawowo wolne od pracy lub poza godzinami pracy Sklepu – będą przyjmowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy. Dzień ten będzie traktowany jako dzień złożenia zamówienia dla potrzeb oznaczenia terminu jego realizacji. Powyższe ramy czasowe odnoszą się również do realizacji zamówień.
5. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia na oznaczony Towar wraz podaniem Ceny końcowej i Terminem realizacji na adres e-mail Kupującego. Zamówienie złożone poprzez serwis Allegro.pl jest potwierdzane w sposób obowiązujący w tym serwisie.
6. Realizacja zamówienia następuje w terminie podanym w § 4 ust. 7 po dokonaniu wpłaty na rachunek

       - mBank 26114020040000370269163106

ceny końcowej (w przypadku wybrania opcji „przedpłata na konto”) lub niezwłocznie (w przypadku wybrania opcji „za pobraniem”).

7. Realizacja zamówienia następuje w czasie podanym na Stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze lub w przypadku złożenia zamówienia poprzez serwis Allegro.pl – na stronie Serwisu,
z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, 8 i 9 poniżej.
8. Niedokonanie wpłat w przypadku wybrania opcji „przedpłata na konto” powoduje wstrzymanie realizacji zamówienia do czasu wpływu środków na podane konto.
9. W przypadku zamówienia kilku Towarów o różnym czasie realizacji, obowiązuje termin najdłuższy. Terminy realizacji nie sumują się.
10. Dostarczenie zamówionych Towarów odbywa się poprzez przesłanie ich wybraną przez zamawiającego spedycją na adres wskazany w zamówieniu.

Możliwy jest również odbiór osobisty pod adresem z § 1 ust. 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 , natomiast sobota i niedziela po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 664-962-509 .
11. Sprzedawca nie odpowiada za błędne dane adresowe podane przez Kupującego w zamówieniu.

 

 5.Ceny i płatności


1. Ceny Towarów aktualizowane są na bieżąco.
2. Kupującego obowiązuje cena Towaru aktualna na chwilę składania zamówienia rodzącego obowiązek zapłaty.
3. Ceny przedstawione w Sklepie oraz w serwisie Allegro.pl obok Towarów są cenami brutto i nie zawierają opłaty za przesyłkę. Opłata za przesyłkę widoczna w opcjach dostawy . W przypadku zamówienia kilku Towarów niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą:

          - poprzez pocztę elektroniczną: transecurity@home.pl
          - telefonicznie pod nr tel . 512475313

celem ustalenia opłaty za przesyłkę wszystkich zamówionych Towarów. Kupujący otrzymuje również informację o Cenie końcowej w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu.
4. Kupujący zamawiając Towar z wysyłką może wybrać spośród dwóch form płatności:

          - przedpłata na konto,
          - za pobraniem.

Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru pod adresem określonym w § 1 ust. 2 Regulaminu stosując formę:

          - przedpłaty na konto lub
          - płatności gotówką.

5. Płatność powinna obejmować Cenę końcową, a w przypadku „przedpłaty na konto” należy mieć na uwadze, iż czas jej dokonania ma wpływ na termin realizacji zamówienia. O wyborze formy płatności
i sposobu odbioru Towaru Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę przy składaniu zamówienia lub niezwłocznie po wygraniu aukcji w serwisie Allegro.pl.
6. Przedpłata powinna być dokonywana na konto bankowe Sprzedawcy:

          - mBank 26114020040000370269163106

Tytuł przelewu powinien wskazywać na Towar, Kupującego lub w inny sposób identyfikować zamówienie. Tytułem przelewu może być w szczególności nr faktury czy nr aukcji w serwisie Allegro.pl.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość organizowania promocji oraz wyprzedaży. Zasady korzystania z promocji oraz wyprzedaży zostaną określone w regulaminach ich dotyczących.
8. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawi fakturę VAT. W tym celu Kupujący powinien zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT przy składaniu zamówienia, przed dokonaniem „przedpłaty na konto” lub niezwłocznie po wygraniu aukcji w serwisie Allegro.pl i podać dane niezbędne do jej wystawienia w mailu.
9. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 710 z późn. zm.)

 6.Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zawieranej na odległość

1. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Jeśli Kupujący jest Konsumentem, może on w ciągu 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość (zwanej dalej Umową). Termin ten jest liczony od dnia otrzymania przez Konsumenta, bądź inną osobę wyznaczoną przez Konsumenta, zakupionego Towaru. Jeśli Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia biegnie od otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
o odstąpieniu przed upływem wskazanego terminu.
3. Aby zrealizować to uprawnienie należy:

          - wysłać maila zawierającego oświadczenie o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: transecurity@home.pl
         

4. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu mailem, Konsument otrzyma potwierdzenie odbioru jego oświadczenia droga mailową. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może nie skorzystać z niego i złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie informujące o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to nie musi posiadać uzasadnienia.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek dokonać na własny koszt zwrotu Towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Zwrot Towaru obejmuje również zwrot wszelkich dokumentów do niego dołączonych. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres sklepu:

            Przedsiębiorstwo TRANS-SECURITY Ewa Klimowicz
            ul. Ostrowska 25
            07-320 Małkinia Górna

6. Konsument może również, przy zachowaniu wskazanego terminu, przekazać osobiście Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do jego odbioru. Sprzedawca nie przyjmie rzeczy zwróconej mu za pobraniem, chyba że Konsument wyrazi zgodę na potrącenie kwoty pobrania z kwoty zakupu,
którą Sprzedawca ma mu zwrócić z tytułu odstąpienia od Umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru spowodowane korzystaniem z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danej rzeczy.
7. Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności wraz
z kosztami dostarczenia Towaru, przy czym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta kosztów dodatkowych dostarczenia Towaru, jeśli Konsument wybrał inny niż zwykły najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia Towaru. Jeśli Konsument wybrał droższy sposób dostarczenia Towaru, Sprzedawca zwraca koszty dostarczenia według najtańszego oferowanego przez siebie sposobu dostarczenia Towaru. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do czasu otrzymania od Konsumenta Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatności określone w ust. 7 powyżej przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument. Jeśli Konsument chciałby, aby pieniądze zostały zwrócone
w inny sposób, powinien ten sposób wskazać w oświadczeniu o zapłatę oraz podać dane niezbędne do dokonania płatności według wybranego przez siebie sposobu, np. powinien podać numer konta bankowego w przypadku wyboru przelewu, bądź adres na który ma nastąpić przekaz pocztowy. Sprzedawca wyda Kupującemu pisemne pokwitowanie zwrotu zakupionego Towaru.
9. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
10. Powyższe uprawnienia nie dotyczą możliwości odstąpienia od Umowy zawieranej w lokalu Sprzedawcy, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej między innymi na sprzedaży Towarów.

 7.Uprawnienia Kupującego nie będącego konsumentem do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość

1. Kupujący nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru za zapłatą odstępnego
w wysokości 20% ceny brutto Towaru. Aby zrealizować to uprawnienie należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres podany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Oświadczenie
o odstąpieniu powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu bez dokonanej zapłaty odstępnego pozostaje bezskuteczne. Zapłaty odstępnego należy dokonać na konto prowadzone przez:

          - mBank 26114020040000370269163106 lub

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia oznacza konieczność dokonania na własny koszt zwrotu zakupionego Towaru wraz z wszelkimi dokumentami dołączonymi do Towaru w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.
3. Wykonując prawo odstąpienia Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o numerze konta bankowego, na które Sprzedawca ma zwrócić koszty zakupu Towaru. W przypadku braku takiej informacji, cena Towaru oraz koszt jego wysyłki do Kupującego, jeśli był ponoszony, zostaną zwrócone przekazem pocztowym na adres podany w pisemnym odstąpieniu od umowy.
4. Pokwitowanie otrzymania zwrotu Towaru wydawane jest na żądanie Kupującego.
5. Powyższe uprawnienia nie dotyczą możliwości odstąpienia od Umowy zawieranej w lokalu Sprzedawcy, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej między innymi na sprzedaży Towarów.

 

 8.Wadliwość Towarów

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad.
2. Reklamacje Towaru wadliwego pod względem fizycznym lub prawnym, należy zgłaszać:

          - pisemnie na adres:
              
               Przedsiębiorstwo TRANS-SECURITY Ewa Klimowicz
               ul.Ostrowska 25
               07-320 Małkinia Górna

          - drogą mailową na adres: transecurity@home.pl

Zalecamy wcześniejszy kontakt z Działem Sprzedaży pod numerem 512475313. Reklamacje Towaru zakupionego przez Internet i dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, należy odesłać na adres wskazany przez Dział Sprzedaży, bądź na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
3. Towary mogą być objęte gwarancją producenta, która obowiązuje w czasie i na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym wydawanym przy ich sprzedaży. W takim wypadku Kupującemu przysługują niezależnie od siebie uprawnienia wynikające z gwarancji oraz rękojmi.
4. Sprzedawca pośredniczy w realizacji gwarancji na niektóre Towary. Informację w tym zakresie można uzyskać u Sprzedawcy przed dokonaniem zakupu drogą telefoniczną, mailową lub pisemną pod danymi teleadresowymi wskazanymi w Regulaminie, bądź na stronie internetowej Sprzedawcy.
5. Zgłoszenie wady Towaru Sprzedawcy w sytuacji, gdy pośredniczy on w realizacji gwarancji powinno zawierać informację o wyborze reżimu odpowiedzialności z tytułu wady Towaru.
6. Wadliwe urządzenie powinno zostać odesłane kompletne, łącznie z akcesoriami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie danego urządzenia lub mogą powodować zaistnienie wady towaru. Kupujący powinien zawiadomić Sprzedawcę o wadzie towaru, podając okoliczności uzasadniające zawiadomienie, termin wystąpienia wady oraz dowód zakupu. Należy również przesłać Towar na koszt Kupującego na adres podany w § 1 ust. 2 Regulaminu, celem dokonania oceny zasadności zgłoszenia chyba, że jego zasadność może być oceniona na podstawie informacji przekazanych przez Kupującego.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, jeśli Kupujący zażądał naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, bądź obniżenia ceny Towaru. Ustosunkowanie się Sprzedawcy do Reklamacji nastąpi w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona.
8. Konkretne uprawnienia jakie przysługują Kupującym, ze szczególnym uwzględnieniem Konsumentów oraz terminy zgłaszania reklamacji znajdują się w Dziale II Tytułu XI Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego.
9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 9.Dane osobowe

1. Informacje podane przez Kupującego wykorzystywane są jedynie w celu realizacji umów zawartych ze Sprzedawcą i wystawienia faktury VAT, bądź rachunku oraz dla celów reklamacyjnych.
2. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego jedynie tym osobom współpracującym,
które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zamówienia.
3. Sprzedawca zobowiązuje się zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca określony w § 1 ust. 1 Regulaminu.
5. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wiąże się z koniecznością podawania danych osobowych.
6. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji złożonego zamówienia oraz do ewentualnej rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej Sprzedawcy.
7. Dane niezbędne do dokonania czynności określonych w ust. 6 powyżej to:

           - imię i nazwisko,
           - adres realizacji zamówienia,
           - adres poczty elektronicznej,
           - numer telefonu,
           - ewentualnie NIP.

Kupujący ma prawo dostępu do tych treści i dokonywania w nich zmian. W tym celu Kupujący powinien się skontaktować ze Sprzedawcą poprzez adres mailowy: transecurity@home.pl
8. Podawanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak zaniechanie podania danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia realizację zamówienia, bądź dokonanie rejestracji konta użytkownika
9. Dobrowolnie udzielona zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta. W tym celu należy złożyć wniosek za pośrednictwem podanego wcześniej adresu e-mail. Adres e-mail oraz telefony kontaktowe, które służyły do przekazywania informacji handlowych zostaną usunięte z bazy Sprzedawcy.
10. Kupujący może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: transecurity@home.pl w celu uzyskania informacji co do sposobu w jakim dane osobowe są wykorzystywane oraz w pozostałym zakresie przewidzianym przez Ustawę o ochronie danych osobowych.
11. Administrator nie łączy informacji dostarczonych przez pliki cookie z danymi osobowymi Kupujących i nie wykorzystuje tych informacji w celu identyfikacji osób przeglądających strony Sklepu.

 10.Postanowienia końcowe

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie
i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu oraz tworzenia regulaminów obejmujących promocje, a także wyprzedaże. Regulaminy dotyczące promocji oraz wyprzedaży mogą zawierać odsyłacze do niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu będzie informować strona główna www.sklep-ts.pl oraz podstrony aukcji w serwisie Allegro.pl.
3. Zdjęcia Towarów zamieszczone w serwisie Allegro oraz na stronach Sklepu mają jedynie charakter poglądowy.
4. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności:

       - Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.,
       - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. 2014.827,
       - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2020r.

 11. RODO

Klient akceptując regulamin oświadcza,że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich osobistych danych w celu realizacji transakcji handlowej zgodnie z roszczeniem z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osobowych. Powyższa zgoda jest wyrażona dobrowolnie art.4 pkt .11 RODO .

 


ZAŁĄCZNIK NR 1
 


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ KONSUMENTA NA ODLEGŁOŚĆ


 

 

................................................                                                                                                       ............................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

Przedsiębiorstwo ,,Trans-Security'' Ewa Klimowicz

ul. Brata Zenona Żebrowskiego 4/VII

07-410 Ostrołęka

www.sklep-ts.pl

 


 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. Poz. 827) odstępuję od umowy nr zamówienia .................................... zawartej dnia .............................................. dotyczącej zakupu towaru ..............................................................., odebranego dnia ……………………….…………….
Proszę o zwrot kwoty .......................................... zł (słownie: ............... ........................................................)
przekazem, przelewem bankowym na nr konta (lub podać inny sposób) ................................................................................................

Zwrot artykułu zobowiązuje się przekazać na adres :

Przedsiębiorstwo ,,Trans-Security '' Ewa Klimowicz

ul.Ostrowska 25

07-320 Małkinia


 

..............................

podpis konsumenta

Facebook

Sprawdź stan połączenia z internetem